Ticker

15/recent/ticker-posts

Κεφάλαια Πειραματικής ή Δημοσκοπικής έρευνας

Κεφάλαια Πειραματικής ή Δημοσκοπικής έρευνας 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ


1ο Κεφ.ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΉΣ Ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ

Ο τίτλος της έρευνας πρέπει να δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αντιληφθεί εύκολα το θέμα που διαπραγματεύεται.

Ένας τίτλος έρευνας θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

·         Να είναι σύντομος και ακριβής. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 12-15 λέξεις

·          Να απεικονίζει όλα τα σημεία που  που εξετάζει η έρευνα και όλες τις μεταβλητές που μελετήθηκαν.

·         Να απεικονίζει τα όρια της έρευνας ,δηλαδή τι μελετήθηκε και τι δεν μελετήθηκε

π.χ. Ποια η σχέση της λήψης πρωινού από τους μαθητές μια τάξης και της απόδοσης αυτών στη μαθησιακή διαδικασία.

τεχνολογία γυμνασίου

 2.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ  ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρχικά περιγράφεται  το πρόβλημα  που μας οδήγησε  στην πραγματοποίηση της έρευνας  πχ. η μειωμένη απόδοση  των μαθητών μιας τάξης

Περιγράφουμε με λίγα λόγια τους σκοπούς που εξυπηρετεί η έρευνα

π.χ.

·         Να καταγράψουμε  τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων  σχετικά με την λήψη πρωινού,

·         να καταγράψουμε πως η οικονομική κατάσταση της οικογένειας επηρεάζει το είδος του πρωινού που λαμβάνουν οι μαθητές

3.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ

Περιγράφουμε αναλυτικά τις κοινωνικές  ανάγκες που εξυπηρετεί η έρευνα  και την χρησιμότητα της έρευνας στο κοινωνικά σύνολο. Η ανάλυση αυτή απεικονίζει τις γνώσεις του ερευνητή καθώς και το μέγεθος της βιβλιογραφίας που χρησιμοποίησε.

π.χ. Σκοπός της έρευνας  είναι  να καταγράψουμε τις διατροφικές συνήθειες  των μαθητών και πόσο αυτές επηρεάζουν την απόδοσή τους

4.ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Υποθετική δήλωση για τη σχέση δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, οι οποίες μπορούν να εξεταστούν ερευνητικά

Η διαμόρφωση της υπόθεσης έχει ιδιαίτερη σημασία για μια έρευνα και αποτελεί κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η ερευνητική διαδικασία.

Για να έχει αξιοπιστία  η έρευνα απαιτείται να πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός πειραμάτων ή το δείγμα  της δημοσκόπησης να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο.

πχ: Η΄ λήψη πρωινού επηρεάζει θετικά την απόδοση των μαθητών.
5.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κατά την πραγματοποίηση ερευνών ,ιδιαίτερα πειραματικών, ,υπάρχουν πάντοτε παράμετροι που ίσως επηρεάζουν τα πειραματικά αποτελέσματα και που θεωρούνται από τον ερευνητή ότι έχουν αμελητέα επίδραση.

Ο ερευνητής θα πρέπει να αναφέρει αυτές τις παραμέτρους και να τις αναλύσει για να έχουν ουσιαστική  αξία  τα αποτελέσματα  τα πειραματικά του αποτελέσματα.

 

6.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

       Θα πρέπει να  περιγραφούν τα παρακάτω:

  •  Ø  ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,οι οποίες είναι οι παρακάτω:

*      ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ: είναι αυτή την οποία αξιολογούμε για να διαπιστώσουμε την επίδρασή της σε μια άλλη μεταβλητή. π.χ. στην περίπτωσή μας , ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η λήψη πρωινού.

*      ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ: Είναι η μεταβλητή την οποία αξιολογούμε για να διαπιστώσουμε αν επηρεάστηκε ως αποτέλεσμα χειρισμού τη ανεξάρτητης μεταβλητής π.χ.  στο παράδειγμά μας  ,εξαρτημένη μεταβλητή είναι η απόδοση των μαθητών

 

Ø  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ  : Δημιουργούμε ένα κατάλογο      με τα όργανα και τα υλικά-ερωτηματολόγια  που θα χρησιμοποιήσουμε στην ερευνητική -δημοσκοπική  διαδικασία.

Ø  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Η΄ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Περιγράφουμε αναλυτικά την όλη διαδικασία σε στάδια.

Ø  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Εδώ ο ερευνητής παρουσιάζει αναλύει όλους τους συντελεστές που τείνουν να περιορίσουν  την αξιοπιστία  της έρευνας

    στη περίπτωσή μας είναι

v      α)είναι ο αριθμός των μαθητών του σχολείου,

v     β) το χρονικό διάστημα που γίνεται η έρευνα,

v       γ) το  εύρος των ηλικιών των ερωτώμενων μαθητών

Οι περιορισμοί σε μια  έρευνα καθορίζουν και το βαθμό στον οποίο μπορούν γενικευθούν και σε άλλες περιπτώσεις τα συμπεράσματα  στα οποία καταλήγει.

 

7.ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΕΥΝΑΣ(ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ Η΄ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ)

 

v  ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :π.χ.

  • *      διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων,(ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ)
  • *      μετρήσεις με διάφορα όργανα  κατά περίπτωση και καταχώρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

v  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 Με διάφορους τρόπους -μέσα γίνεται  επεξεργασία των απαντήσεων για να διατυπωθεί το συμπέρασμα από την έρευνα (ή στη περίπτωση της εφαρμοσμένη έρευνας επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη βοήθεια της στατιστικής)

 

8.ΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να δοθούν οι ορισμοί των διαφόρων μεταβλητών  που μελετήθηκαν στην έρευνα ,για αποφυγή παρερμηνειών και διευκόλυνση της επικοινωνίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται γενικότερα καθιερωμένοι ορισμοί για μεταβλητές και μεγέθη.

·        Με ποιες γνωστές θεωρίες έχει σχέση η έρευνα, ορισμοί:

π.χ. τι είναι  μεταβολισμός, Τι είναι εφηβία κτλ.

·        Με ποιο μάθημα  έχει σχέση  η έρευνα :π.χ. βιολογία, οικιακή οικονομία

 

9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Περιγράφονται  με ακρίβεια τα αποτελέσματα- συμπέρασμα που προέκυψαν από την έρευνα και αν επιβεβαιώθηκε ή όχι η υπόθεση.

Κατά  την διατύπωση  των συμπερασμάτων θα πρέπει:

  • *      Να  μην χρησιμοποιούνται ειδικοί  τεχνικοί όροι ,ώστε να γίνονται αντιληπτά από τους μαθητές  και από ένα κοινό άνθρωπο.
  • *      Να γίνονται συσχετίσεις μεταξύ των συμπερασμάτων αυτών και των υποθέσεων που έγιναν στην αρχή της έρευνας
  • *      Να αναφέρονται τα σημεία που δεν υπήρξε δυνατότητα να διερευνηθούν με την πραγματοποίηση της έρευνας.

10.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΕΥΝΕΣ:

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας  ο ερευνητής θα προτείνει τομείς  που θεωρεί ότι πρέπει στο μέλλον να διερευνηθούν παραπέρα με νέες έρευνες

Είναι σημαντικό να βασίζονται οι προτάσεις αυτές στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και να μην είναι άσχετες με το θέμα που μελετήθηκε.

Οι προτάσεις θα πρέπει επιπλέον να εκφράζουν τη θέληση του ερευνητή για βελτιώσεις στον τομέα που ασχολήθηκε.

 Στην περίπτωσή μας  πχ.Ποιες συγκεκριμένες τροφές αυξάνουν την απόδοση των μαθητών στη Φυσική Αγωγή  κτλ.

 

11.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Η βιβλιογραφία δίνει την εικόνα πηγών πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν για  τη πραγματοποίηση της έρευνας πχ.:

v  Τίτλοι βιβλίων  και όνομα συγγραφέα

v  Τίτλοι περιοδικών ,τεύχος σελίδα

v  Τίτλοι ιστότοπων,μπλόγκ

v  κτλ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ POWER POINT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


                

·                                    

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια